Projelerimiz

1- ÇOCUK PROJESİ

Dünyanın birçok yerinde devam eden savaşlar ve çatışmalardan en çok etkilenen kesim çocuklardır. Bu projenin amacı sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabii afet v.b. sebeplerle kimsesiz, korunmasız kalmış ve istismara açık çocuklara gerekli insani yardımı ulaştırıp, güvenceye almak, yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamaktır.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’ raporlarına göre dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşamaktadır. Bu rapora göre, bu ülkelerde yaşayan 535 milyon çocuğun sağlık hizmetleri, kaliteli eğitim, gıda ve korunmaya erişimi yok. UNICEF ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, dünya genelinde 140 milyondan fazla çocuğun savaşlar ya da doğal afetler gibi sebeplerle ailelerini kaybettiğini, bu çocukların hayatlarını öksüz ve yetim olarak sürdürdüğünü gösteriyor.

Kurdistan’da uzun yıllardır devam eden savaş ve çatışmalardan en çok çocuklar zarar gördü ve geride onbinlerce yetim çocuk kaldı.Heyva Sor a Kurdistanê kurulduğu tarihten itibaren hayata geçirdiği ilk proje çocuk projesidir ve kesintisiz bu güne kadar devam etmiştir. Binlerce yetim, kimsesiz veya bakıma muhtaç çocuğa düzenli aylık yardımlar yapılmış ve bu yardım çocuklar kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar devam etmiştir. 

Bu temelde,Yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yardım projesi kapsamında Kurdistan’daki 800 çocuğa aylık düzenli maddi yardım gönderilmektedir. 

2- KARDEŞ AİLE PROJESİ

Dünyada bir çok yerde özellikle Ortadoğu ve Kürdistan’da yaşanan savaşlardan dolayı insanlar göç halindeler, yoksul ve umutsuzlar.
Kardeş aile projesinin amacı; göçün önünü kesmek, acil insani yardım sağlamak, temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, psikolojik destek sunmaktır. Bakacak kimsesi olmayan, yardıma muhtaç durumdaki aileler ile yardım etmek isteyen aileler arasında ilişki geliştirmek, birbirleriyle tanıştırmak ve kardeşlik hukuku çerçevesinde yardım yapılmasını sağlamaktır.
Bu proje ile Kürdistan´daki yoksul, hasta ve savaş mağduru aileler ve yetim çocuklara destek olmaktayız. Proje kapsamında yardım edecek ailenin maddi desteğinin yanında insani ilişkiler geliştirmesi hedeflenmektedir.
Yardıma muhtaç, göçe zorlanan, hasta, yaralı ve yetim kalanları insani destek sunulması amacıyla kardeş aile projesini başlattık.
Sizler de bu projenin birer destekleyicisi olun! Muhtaç durumdaki bir aileyi kardeş edinebilir kendilerine sahip çıkabilirsiniz.
Bu Projenin Şartları:
• Maddi yardımın miktarı aylık en az 150 Euro olmalıdır. İmkanı olmayan aileler birleşip bu yardımı yapabilirler.
• En az 1 yıl süreyle devam etmelidir. Daha uzun süre yardım etmek sizin inisiyatifinizdedir.
• Yardımın doğrudan sizin tarafınızdan gönderilmesi gerekmektedir. Zaman vb nedenlerle imkanı olmayanlara Kurumumuz destek sunacaktır.
• Ayrıca yardıma muhtaç aile ile insani ilişki geliştirilmeli, kendileriyle görüşülmeli ve imkan varsa ziyaret edilmelidir.

3- SAĞLIK PROJESİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) anayasasında “Sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönde tam bir iyilik halidir” diye tanımlanmıştır. Yani, kişi yalnızca biyolojik olarak sağlam olduğunda değil, psikolojik olarak da mutlu, huzurlu ve toplum içinde saygın bir konumda olduğunda sağlıklı kabul edilmelidir biçiminde belirlemiştir. Sağlık hizmeti ise; kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, tam olarak iyileşmeyip sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla yapılan planlı çalışmaların tümüdür. Ve yine 1978 yılında Alma-Ata Bildirisi’ne göre “Sağlık hizmetleri doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olarak, toplumdaki herkese sosyal adalet anlayışı içinde, eşit olarak götürülmelidir“ şeklinde tanımlanmıştır. Aynı zamanda bu bildiride, insan hakkı ihlali olarak değerlendirilen her durum bir suçtur belirlemesinin de altı çizilmiştir. Devletlin, insan haklarına saygılı bir ortamda insanların yaşamasını sağlamakla yükümlü temel kurumlar olması gerekirken, tam tersine sömürge devletler Kürt coğrafyasında insani değerleri ayaklar altına alan bir konumdadırlar. Güzel coğrafyamızın eko-sistemine ciddi zararlar vererek, birçok köy, orman yakılmış, yerleşim yeri tahrip edilmiş, tarihi-kültürel eserler ve verimli araziler imar planları ve baraj projeleriyle sular altında bırakılmıştır. Birçok verimli arazi susuz bırakılarak çölleştirilmiştir. Yine zehirli atıklar Kürdistan’da depolanmaktadır. Bütün bu uygulamalar Kürdistan coğrafyasının bitki örtüsünü ve iklimini de değişime uğratmış, dengesizliklere neden olmuşlardır. Bu da halkımızın sağlığını olumsuz etkilemiştir.

Projenin temel görevleri:Halk sağlığını korumak ve halk sağlığını tehdit eden durumlarda gerekli tedbirleri almak, her türlü doğal afet, yangın, göçük, infilak, kaza ve yaralanmalarda ilk tıbbi yardım hizmetlerinin yapmak, gerektiğinde uygun ve en yakın sağlık kuruluşuna nakletmek için yardımda bulunmak.Kongre, miting, sportif faaliyetler gibi toplumsal olaylarda sağlık sorunlarının çıkmaması için gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde ilk tıbbi yardım hizmetini sunmak için çalışan kurum ve kuruluşlarla ya ortak çalışmak ya da yardım yapmayı görev bilir.

* Geçmiş yıllardaki yardım çalışmalarımızı broşürlerimiz bölümünden okuyabilirsiniz. 

4- ACİL YARDIM PROJESİ

Bu proje savaş, doğal afetler, salgın hastalıklar vb olağanüstü durumlardan etkilenen yardıma muhtaç insanlara acil yardım ulaştırma için yürütülen bir projedir. Bu proje kapsamında Gıda, giyim, temizlik, ve yakacak yardımları ve göç etmek zorunda kalanlara barınak ve kamp yapmak gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz.